Aktuálna akcia

Karta výhod

Montujeme a servisujeme

Prečo LPG

Pod pojmom "Skvapalnený ropný plyn" alebo LPG (Liquefied Petroleum Gas) je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách, a ktorý sa v podstate skladá z niektorých z nasledujúcich uhlovodíkov: propán, propén (propylén), bután, isobután, iso-butylén a butén (butylén). U nás je LPG zatiaľ zmes propán - butánu podľa STN 65 6482. Propán (C3H8) - je bezfarebný horľavý plyn. Je obsiahnutý v zemnom plyne. Získava sa krakovaním plynov a ropy. V zmesi s butánom sa používa na pohon motorových vozidiel. Bután (C4H10) je ľahko skvapalniteľný plyn a so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Vzniká ako vedľajší produkt pri syntetickej výrobe benzínu.

Výhody LPG

 • LPG označenieZa každý kilometer jazdy úspora približne 0,05 €.
 • Predĺženie životnosti motora vášho auta.
 • Ochrana životného prostredia.
 • Možnosť jazdy na benzín aj plyn - predĺženie dojazdu vozidla.
 • Dlhšia životnosť motorového oleja.
 • Zamedzenie odcudzenia pohonných látok (LPG).
 • Možnosť prepnutia prevádzky na benzín kedykoľvek počas jazdy.
 • Montáž aj na splátky.
 • Lepší chod motora.
 • Zníženie hlučnosti.
 • Čerpacie stanice aj v okolitých krajinách.

LPG spĺňa v mnohých ohľadoch vyšší bezpečnostný štandard ako klasický benzínový pohon. Musia sa však dodržiavať tieto pravidlá:

 • montáž zverte len odbornej firme
 • používajte originálne súčiastky
 • nezasahujte neodborne do LPG zariadení
 • pravidelne absolbujte technické kontroly LPG v špecializovanom servise (minimálne raz ročne)

Bezpečnosť

V súčasnosti je bezpečnosť LPG pohonu porovnateľná s bezpečnosťou benzínového. Na tento fakt má vplyv používanie homologizovaných komponentov.

 

Bezpečnostné prvky sú rovnaké pre všetky systémy, nezáleží na tom, či je to podtlakový systém pre auto s karburátorom, alebo sekvenčné vstrekovanie pre najnovšie vozidlá.

Nádrž:

Bežne sa využívajú dva druhy nádrží: diskové (toroidné) a valcové. Diskové sa ďalej delia na nádrže s vnútorným plnením (tzv. interné) a nádrže s vonkajším plnením (tzv. externé). Na Slovensku sa rozhodne najviac montujú interné diskové nádrže - montujú sa do priestoru rezervného kolesa v batožinovom priestore. Externé nádrže sa používajú pri tých typoch áut, ktoré majú rezervné koleso umiestnené zospodu auta, toto riešenie majú väčšinou francúzske automobily. Valcové nádrže sa montujú do áut, u ktorých nie je možné využiť diskovú nádrž (napr. Škoda 105, 120) a samozrejme vtedy, keď si to želá majiteľ auta, do ktorého sa zariadenie montuje. Ich nevýhodou je zabratie časti batožinového priestoru. Existujú aj špeciálne tvarované nádrže, ale ich použitie je naozaj výnimočné. Samozrejme všetky typy nádrží sa dodávajú v rôznych rozmeroch a objemoch.

 

Je dovolené používať iba homologizované nádrže podľa predpisu EHK 67 R01. Každá nádrž má údaj o homologizácii vyrazený na štítku a taktiež je tento údaj aj na certifikáte nádrže. Homologizačné číslo musí mať takýto tvar: E xx 67 R01 xxxx. Písmeno E spolu s prvým číslom je v krúžku, číslo informuje o tom, v ktorej krajine bola homologizácia vykonaná. Ďalšie čísla informujú o tom, že nádrž je homologizovaná podľa predpisu EHK 67 R01, posledné čísla sú číslom, pod ktorým bola nádrž homologizovaná. Každá nádrž ma certifikát od výrobcu o absolvovaní tlakovej skúšky. Tento certifikát je platný 10 rokov, potom je nutné nádrž vymeniť. Všetky nádrže sa po vyrobení kontrolujú skúšobným pretlakom 6 MPa, kontroluje sa ich odolnosť a tesnosť. Vzorky nádrží sa podrobujú bariérovým testom, pri ktorých sa simuluje náraz do vozdila, taktiež sa skúša ich odolnosť voči priestrelu a spolu s multiventilom sa plne natankované podrobujú aj tzv. bonfire testom - testom, pri ktorých sú dlhodobo v epicentre požiaru.

Multiventil:

Multiventil je hlavným bezpečnostným prvkom celého zariadenia. Multiventily sa rozdeľujú podľa typu nádrží, pre ktoré sú určené - MV pre toroidné a valcové nádrže. Ďalšie rozdelenie je podľa uhla, pod ktorým sa do nádrže montujú - samozrejme, toto závisí od typu nádrže. Tento uhol sa meria ako uhol, ktorý zviera os multiventilu s vodorovnou rovinou. Do bežných interných toroidných a taktiež väčšiny valcových nádrží sa používajú MV montované pod uhlom 30°. Do externých toroidných nádrží sa montujú MV pod uhlom 0°. V niektorých špeciálnych prípadoch sa používajú aj 90° MV.

 

Ako už jeho názov napovedá, multiventil v sebe zahŕňa viac komponentov, ktoré majú viacero funkcií. Ako celok spĺňa dve funkcie - prevádzkovú a bezpečnostnú. Prevádzková spočíva v zabezpečení dodávania paliva z nádrže k motorovému priestoru a vo funkcii ukazovania výšky hladiny paliva v nádrži. Z hľadiska bezpečnosti spĺňa viac funkcií:

 

1. zabezpečuje plnenie nádrže iba do 80% jej objemu - keď sa zvýši teplota nádrže napríklad vplyvom teplého počasia, v nádrži musí byť dostatok priestoru pre rozpínanie plynu

 

2. spätný ventil zaisťuje, že po natankovaní aj v prípade netesnosti plniacej koncovky LPG z nádrže neunikne

 

3. elektromagnetický ventil otvorí výstupy z nádrže do trubiek až po naštartovaní motora a iba v tom prípade, že motor pracuje v režime "plyn". Okamžite po zaregistrovaní vypnutia motora (aj v prípade nehody) sa elektromagnetické ventily uzatvoria

 

4. manuálne ventily pre vstup aj výstup z nádrže umožňujú nádrž hermeticky uzavrieť aj manuálne v prípade, keď je to potrebné

 

5. nadprietokový ventil uzatvára výstup z nádrže v prípade väčšieho odberu paliva, ako je 0,5l za minútu - napríklad pri pretrhnutí potrubia

 

6. pretlakový ventil sa otvára, keď pretlak LPG v nádrži dosiahne 27 bar. Táto funkcia zabráni roztrhnutiu nádrže kvôli veľkému pretlaku

 

7. tavná poistka - v prípade prudkého nárastu teploty v prípade požiaru dochádza k prudkému rozpínaniu LPG v nádrži, pretlakový ventil sa otvorí, ale jeho prietok nestačí na to, aby kompenzoval nárast tlaku. Preto je súčasťou MV aj tavná poistka, ktorá sa vplyvom tepla roztaví a tým sa podstatne zvýši prietok LPG z nádrže. Samozrejme, že takto vytekajúci plyn okamžite horí, ale nehrozí nebezpečenstvo výbuchu, plyn iba zhorí.

 

Samozrejmosťou je tak pri multiventiloch, ako aj pri ostatných komponentoch tu spomínaných, že musia mať homologizáciu podľa predpisu EHK 67 R01.

Plynotesná skrinka:

Plynotesná skrinka tvorí spolu s multiventilom a nádržou jeden celok a slúži na vyvedenie plynu do priestorov mimo vozidla pri jeho prípadnom úniku. Pri internej toroidnej nádrži tvorí plynotesnú skrinku samotné teleso nádrže - je to vlastne priestor vo vnútri toroidu, kde ja aj multiventil. Tento priestor je od priestoru pre posädku oddelený vekom plynotesnej skrinky, ktoré je utesnené tesnením. Z tejto skrinky je vyvedená priechodka odvetrania priamo pod vozidlo. Pri valcovej nádrži je plynotesná skrinka samostatná, jej odvetranie je realizované pomocou plastových hadíc, v ktorých vedú aj medené trubky.Vďaka tomu, že LPG je ťažšie ako vzduch, odvetrané musí byť najnižšie miesto skrinky a cesta pre odvetrávané LPG musí smerovať dolu. Priechodka odvetrania von z vozidla musí byť vždy najnižším bodom celej odvetrávacej sústavy. Externé toroidné nádrže, keďže sú umiestnené mimo vnútorného priestoru vozidla, odvetrávanie nepotrebujú.

Elektromagnetický ventil LPG:

Elektromagnetický ventil LPG sa nachádza v motorovom priestore vozidla, vyúsťuje do neho trubka, ktorá je vedená pod vozidlom z nádrže. Tento ventil zároveň obsahuje aj filter plynu, v ktorom sa zachytávajú prípadné nečistoty obsiahnuté v plyne. Jeho funkcia je rovnaká ako funkcia elektromagnetického ventilu na multiventile. Otvára sa až po naštartovaní motora a iba v režime "plyn". Okamžite po vypnutí motora sa automaticky uzatvorí.

Upozornenie

Propán - bután a ich zmesi sú bez farby, chuti a zápachu, preto sa doň pridáva odorizant (látka s výraznou vôňou), aby ho naše zmyslové orgány zaregistrovali. Nie sú jedovaté, ale sú nedýchateľné. V plynnom skupenstve sú ťažšie ako vzduch a pri úniku vypĺňajú najnižšie miesta pod úrovňou okolitého priestoru, napríklad kanálové vstupy, jamy, priehlbne alebo vstupy do inžinierskych sietí. V nevetraných priestoroch sa pomaly rozptyľujú. V zmesi so vzduchom vytvárajú pri príslušnej koncentrácii výbušnú zmes. V kvapalnom skupenstve sú ľahšie ako voda.